Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 10 - 12/05/2023

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 10 - 12/05/2023

Doanh nghiệp

1.(09/05/2023) Công văn 4600/BTC-TCDN năm 2023 thực hiện Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

2.(06/05/2023) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2023 về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước trực thuộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

3.(25/04/2023) Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đầu tư

1.(11/05/2023) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.(08/05/2023) Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2023 về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành
Thương mại
1.(08/05/2023) Công văn 3227/VPCP-QHĐP năm 2023 về xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.(08/05/2023) Thông tư 11/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1.(10/05/2023) Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1.(05/04/2023) Văn bản hợp nhất 922/VBHN-BHXH năm 2023 hợp nhất Quyết định về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1.(28/04/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-KTNN bãi bỏ Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1.(10/05/2023) Văn bản hợp nhất 1676/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(25/04/2023) Quyết định 493/QĐ-LĐTBXH năm 2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Công nghệ thông tin
1.(11/05/2023) Quyết định 1837/QĐ-BNN-CĐS về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
2.(09/05/2023) Quyết định 2089/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023
3.(09/05/2023) Công văn 1669/BTTTT-BC năm 2023 về đẩy mạnh triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4.(08/05/2023) Quyết định 781/QĐ-BTTTT năm 2023 về Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1.(28/04/2023) Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Bộ máy hành chính
1.(12/05/2023) Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do Chính phủ ban hành.                   
2.(11/05/2023) Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BYT quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3.(11/05/2023) Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2027 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.(10/05/2023) Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 về phân công địa bàn khám giám định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5.(10/05/2023) Quyết định 1818/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6.(10/05/2023) Chỉ thị 733/CT-BGDĐT năm 2023 về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7.(09/05/2023) Công văn 30/TANDTC-TĐKT năm 2023 về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Tòa án nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8.(08/05/2023) Quyết định 1786/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9.(08/05/2023) Quyết định 1788/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10.(08/05/2023) Quyết định 1789/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11.(08/05/2023) Quyết định 2058/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế
12.(08/05/2023) Quyết định 2068/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế
13.(07/05/2023) Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023                                    14.(06/05/2023) Công văn 3184/VPCP-QHĐP năm 2023 thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
15.(28/04/2023) Quyết định 1986/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế
16.(27/04/2023) Quyết định 1977/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế
17.(18/04/2023) Quyết định 293/QĐ-BNV năm 2023 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ
18.(14/04/2023) Quyết định 288/QĐ-BNV năm 2023 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Tài chính nhà nước
1.(11/05/2023) Quyết định 2122/QĐ-BYT công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
2.(08/05/2023) Thông tư 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3.(27/04/2023) Kế hoạch 996/KH-TTCP năm 2023 về xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định việc trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Chính phủ
4.(14/04/2023) Quyết định 152/QĐ-TTCP năm 2023 về "Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022" do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1.(09/05/2023) Công văn 3244/VPCP-CN năm 2023 về niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt; đề xuất sửa Nghị định 65/2018/NĐ-CP và 01/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.(08/05/2023) Thông báo 3239/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1.(10/05/2023) Công văn 3287/VPCP-NN năm 2023 dự thảo Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.(09/05/2023) Công văn 3176/BTNMT-TNN thực hiện giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ các tháng cuối mùa cạn năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3.(08/05/2023) Công văn 501/TCKTTV-QLDB năm 2023 về thông tin hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước do Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành
4.(07/04/2023) Thông báo 185/TB-BTNMT năm 2023 về tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1.(11/05/2023) Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành                                       
2.(11/05/2023) Quyết định 2115/QĐ-BYT năm 2023 về tài liệu chuyên môn “Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện tuyến huyện” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3.(11/05/2023) Công văn 4724/QLD-KD năm 2023 về tăng cường nguồn cung ứng Vitamin A đơn thành phần dược chất do Cục Quản lý Dược ban hành
4.(09/05/2023) Quyết định 310/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 1 - năm 2023 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5.(26/04/2023) Công văn 494/KCB-ĐD&KSNK năm 2023 hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
6.(25/04/2023) Quyết định 766/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mỹ phẩm - Vi sinh vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7.(12/04/2023) Quyết định 674/QĐ-BKHCN năm 2023 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về mỹ phẩm - Phương pháp phân tích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành                                                 
Quyền dân sự
1.(11/05/2023) Văn bản hợp nhất 1844/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2.(11/05/2023) Văn bản hợp nhất 1843/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành                                                                                                                   
Văn hóa - Xã hội
1.(08/05/2023) Công văn 3220/VPCP-KGVX năm 2023 về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW và 01 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

       Trên đây là toàn bộ nội dung, thông tin liên quan đến Bản tin văn bản nổi bật từ ngày 10-12/05/2023  mà Asialaw đem tới cho Quý đọc giả. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email: son.nguyen@asialaw.com.vn -  tuvan.asialaw@gmail.com hoặc số điện thoại: 024.2212.9687/0987.0101.87. Trân Trọng!

 

Nguồn: sưu tầm