Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ

21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 08 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020) được ban hành tại Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Cụ thể 21 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ gồm:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Tên gọi văn bản

Ngày hết hiệu lực

I.

Luật, Pháp lệnh

 

 

 

1

Luật

53/2010/QH12

Luật Thi hành án hình sự

01/01/2020

II.

Nghị định

 

 

 

1

Nghị định

21/2001/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

03/01/2020

2

Nghị định

80/2011/NĐ-CP

Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

15/6/2020

3

Nghị định

82/2011/NĐ-CP

Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

15/4/2020

4

Nghị định

09/2012/NĐ-CP

Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

15/6/2020

5

Nghị định

20/2012/NĐ-CP

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

05/6/2020

6

Nghị định

47/2013/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

15/4/2020

III.

Thông tư

 

 

 

1

Thông tư

13/2008/TT-BCA

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/5/2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

25/4/2020

2

Thông tư

30/2009/TT-BCA

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

01/01/2020

3

Thông tư

44/2009/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

30/6/2020

4

Thông tư

53/2009/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

06/4/2020

5

Thông tư

54/2009/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

15/01/2020

6

Thông tư

55/2009/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

18/02/2020

7

Thông tư

35/2011/TT-BCA

Thông tư sửa đổi Điều 5 Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

01/01/2020

8

Thông tư

36/2011/TT-BCA

Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

03/4/2020

9

Thông tư

48/2011/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

30/3/2020

10

Thông tư

58/2011/TT-BCA

Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

20/3/2020

11

Thông tư

15/2013/TT-BCA

Thông tư quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân

08/01/2020

12

Thông tư

65/2014/TT-BCA(V22)

Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự

18/6/2020

13

Thông tư

05/2016/TT-BCA

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an

26/01/2020

14

Thông tư

07/2018/TT-BCA

Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

26/3/2020

Theo TVPL