Điều kiện về PCCC đối với khách sạn, nhà nghỉ cao tầng
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, khách sạn, nhà nghỉ cao từ 7 - 10 tầng thuộc mục số 9 của danh mục này. Về điều kiện mà khách sạn, nhà nghỉ cao từ 7 - 10 tầng cần đáp ứng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
Cụ thể: Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC sau đây:
 
 
- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở; Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở; Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC.
- Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này; Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.
- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.
nguồn kinh tế đô thị
Công ty Luật Châu Á tư vấn các vấn đề liên quan cấp phép- lĩnh vực hình sự