Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ 01/01/2021


Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu

Ảnh chụp một phần Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ;

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của NLĐ nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của NLĐ tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại bảng này theo Phụ lục I kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Theo TVPL