Ông TRƯƠNG TUẤN NGHĨA
 

 - CỐ VẤN TÀI CHÍNH -

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ASIALAW

Ông Trương Tuấn Nghĩa có 10 năm trong lĩnh vực tư vấn tài chính và kinh nghiệm làm việc trên 5 năm tại Deloitte Việt nam. Ông Nghĩa đã tham gia quản lý và điều hành nhiều hợp đồng tư vấn cung cấp giải pháp quản lý, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, tái cấu trúc doanh nghiệp, xác định giá trị, cổ phần hóa cho nhiều Tổng Công ty.
 
Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Tổng Công ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra, Ông Nghĩa là một trong những người đầu tiên được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá tại Việt Nam.
 
Liên hệ email: nghia.truong@asiainvest.com.vn