TIN TỨC MỚI NHÂT VỀ PHÁP LUẬT

 

Dưới đây là những quy định mới nhất về việc cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm.

Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có sổ đỏ

Nếu thửa đất gốc đã có sổ đỏ thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục sau:

- Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.

- Xin cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc mà không phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất.

Nếu thửa đất gốc chưa có sổ đỏ mà chỉ có các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất cần thực hiện 2 thủ tục:

- Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với phần đất tăng thêm theo quy định của pháp luật.

- Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất gốc.

Việc được cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm hay không tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. (Ảnh: LĐO)

Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 1.7.2014

Nếu thửa đất gốc đã có sổ đỏ, bạn chỉ cần làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu đối với phần diện tích đất tăng thêm và thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ cho thửa đất gốc.

Ngược lại, nếu thửa đất gốc chưa có sổ đỏ mà chỉ có một trong số các giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất (bao gồm cả thửa đất gốc và phần diện tích đất tăng thêm).

Diện tích đất tăng thêm không có sổ đỏ theo Điều 100 Luật Đất đai 2013

Trong trường hợp này, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

- Nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

- Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1.7.2014 thì xem xét xử lý và cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

- Nếu diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7.2014 thì xem xét xử lý và cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

- Các trường hợp còn lại thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này.