TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ THÁNG 05/2023

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ THÁNG 05/2023

Doanh nghiệp

1.

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định thi đua, khen thưởng Phong trào "Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2023-2030

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày có hiệu lực: 03/05/2023

3.

Kế hoạch 1592/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

4.

Công văn 3155/VPCP-NN năm 2023 về xin áp dụng luật đất đai 2003 và điều kiện đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

5.

Công văn 4365/BTC-TCDN năm 2023 về đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

6.

Kế hoạch 1538/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình hành động 43-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

7.

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

8.

Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 18/05/2023

Đầu tư

1.

Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 7/2023/QĐ-UBND quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương các cấp; Trình tự xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

3.

Công văn 3155/VPCP-NN năm 2023 về xin áp dụng luật đất đai 2003 và điều kiện đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

4.

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2023 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có do Chính phủ ban hành

Ngày có hiệu lực: 06/05/2023

5.

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

6.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Ngày có hiệu lực: 08/05/2023

7.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

8.

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

9.

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

10.

Thông tư 3/2023/TT-BGTVT quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày có hiệu lực: 15/05/2023

Thương mại

1.

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND quy định thi đua, khen thưởng Phong trào "Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2023-2030

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

3.

Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

4.

Quyết định 1062/QĐ-BCT năm 2023 quy định về giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

5.

Công văn 4365/BTC-TCDN năm 2023 về đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

6.

Công văn 364/TTg-CN năm 2023 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

7.

Công văn 2588/BCT-TTTN năm 2023 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

8.

Kế hoạch 1538/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình hành động 43-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

9.

Thông tư 07/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

10.

Thông tư 06/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

11.

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định

Ngày có hiệu lực: 10/05/2023

12.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày có hiệu lực: 15/05/2023

13.

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Ngày có hiệu lực: 15/05/2023

14.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Ngày có hiệu lực: 25/05/2023

Xuất nhập khẩu

1.

Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngày có hiệu lực: 16/05/2023

Thuế - Phí - Lệ Phí

1.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Nghị quyết 53/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 1.1, Mục 1, Phụ lục 02 kèm theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND; Điểm d, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

3.

Công văn 1586/TCT-CS năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn điện tử của người bán do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

4.

Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

5.

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 15 của Quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

Ngày có hiệu lực: 06/05/2023

6.

Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày có hiệu lực: 18/05/2023

Bảo hiểm

1.

Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô
Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

Kế toán - Kiểm toán

1.

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Công văn 1586/TCT-CS năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn điện tử của người bán do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

Lao động - Tiền lương

1.

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

4.

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND và phê duyệt Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày có hiệu lực: 04/05/2023

5.

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ngày có hiệu lực: 05/05/2023

6.

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày có hiệu lực: 15/05/2023

7.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày có hiệu lực: 30/05/2023

Công nghệ thông tin

1.

Thông tư 22/2022/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Ngày có hiệu lực: 01/

3.

Công văn 1697/BXD-KTXD năm 2023 về cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

4.

Thông tư 06/2023/TT-BNV Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

5.

Công văn 2108/SGDĐT-CTTT năm 2023 về tuyên truyền Trang tiếp nhận phản ánh tin giả trực tuyến của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam và Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

6.

Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 25/05/2023

Bất động sản

1.

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

4.

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND về bổ sung danh mục trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 1)

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

5.

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai (lần 1)

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

6.

Công điện 360/CĐ-TTg năm 2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

7.

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

8.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về bộ đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

9.

Quyết định 918/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 03/05/2023

10.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

11.

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

12.

Công văn 3155/VPCP-NN năm 2023 về xin áp dụng luật đất đai 2003 và điều kiện đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

13.

Công văn 3054/BTNMT-QHPTTNĐ năm 2023 về giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

14.

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

15.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

16.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

17.

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 06/05/2023

18.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày hiệu lực: 06/05/2023

19.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

20.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 20/05/2023

21.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày hiệu lực: 20/05/2023

Dịch vụ pháp lý

1.

Kế hoạch 1592/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 345/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

2.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

Sở hữu trí tuệ

1.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

2.

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Ngày hiệu lực: 20/05/2023

Bộ máy hành chính

1.

Thông tư 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

4.

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

5.

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

6.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

7.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

8.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

9.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

10.

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

11.

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

12.

Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

13.

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

14.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

15.

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày hiệu lực: 03/05/2023

16.

Công điện 365/CĐ-TTg năm 2023 về khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

17.

Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

18.

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

19.

Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

20.

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

21.

Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục báo cáo định kỳ mới; bãi bỏ; sửa đổi, bổ sung phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

22.

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

23.

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

24.

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

25.

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

26.

Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

27.

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

28.

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

29.

Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

30.

Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

31.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

32.

Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND và phê duyệt Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

33.

Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2023 về rà soát văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

34.

Thông tư 06/2023/TT-BNV Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

35.

Thông báo 169/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

36.

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

37.

Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

38.

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

39.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

40.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

41.

Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

42.

Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

43.

Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

44.

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

45.

Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

46.

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

47.

Công văn 28/TANDTC-TĐKT về thời gian gửi hồ sơ khen thưởng năm 2023 do Vụ Thi đua - Khen thưởng ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

48.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

49.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

50.

Thông tư 07/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

51.

Thông tư 06/2023/TT-BCT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

52.

Thông tư 2/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

53.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

54.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

55.

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

56.

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

 

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

57.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày hiệu lực: 10/05/2023

58.

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

59.

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

60.

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

61.

Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 15/05/2023

62.

Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 25/05/2023

63.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Ngày hiệu lực: 25/05/2023

64.

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang

Ngày hiệu lực: 27/05/2023

65.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày hiệu lực: 30/05/2023

Vi phạm hành chính

1.

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

Trách nhiệm hình sự

1.

Quyết định 440/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 của Bộ Xây dựng

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

2.

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày hiệu lực: 25/05/2023

Thủ tục Tố tụng

1.

Kế hoạch 1521/KH-UBND năm 2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

Tài chính nhà nước

1.

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

4.

Quyết định 7/2023/QĐ-UBND quy định thời hạn lập, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương các cấp; Trình tự xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

5.

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

6.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2023-2024)

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

7.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

8.

Nghị quyết 54/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi xét, tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

9.

Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

10.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

11.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

12.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về bộ đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

13.

Thông tư 12/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

14.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

15.

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xử lý phân bùn thải bể tự hoại trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

16.

Công văn 4365/BTC-TCDN năm 2023 về đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

17.

Công văn 1697/BXD-KTXD năm 2023 về cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

18.

Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

19.

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

20.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

21.

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2023 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có do Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 06/05/2023

22.

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 06/05/2023

23.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày hiệu lực: 06/05/2023

24.

Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn kèm theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND
Ngày hiệu lực: 06/05/2023

25.

Thông tư 05/2023/TT-BCT về Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

26.

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

27.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

28.

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

29.

Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

30.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 20/05/2023

Xây dựng - Đô thị

1.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

4.

Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

5.

Công văn 364/TTg-CN năm 2023 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

6.

Công văn 1697/BXD-KTXD năm 2023 về cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

7.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

8.

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định cụ thể tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày hiệu lực: 06/05/2023

9.

Thông tư 05/2023/TT-BCT về Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

10.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

Giao thông - Vận tải

1.

Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

3.

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

4.

Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

5.

Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

6.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

7.

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ; Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày hiệu lực: 08/05/2023

8.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND quy định việc Quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày hiệu lực: 09/05/2023

9.

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

10.

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

11.

Thông tư 3/2023/TT-BGTVT quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

12.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

Giáo dục

1.

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày hiệu lực: 02/05/2023

2.

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

3.

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

4.

Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

5.

Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

6.

Công văn 2073/SGDĐT-KTKĐ năm 2023 về quy định khung thời gian cho kế hoạch đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

7.

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

8.

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày hiệu lực: 09/05/2023

9.

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

10.

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày hiệu lực: 25/05/2023

11.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày hiệu lực: 30/05/2023

Tài nguyên - Môi trường

1.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2023-2024)

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2027

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

4.

Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

5.

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

6.

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

7.

Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Danh mục dòng chảy tối thiểu các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

8.

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

9.

Quyết định 1062/QĐ-BCT năm 2023 quy định về giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

10.

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xử lý phân bùn thải bể tự hoại trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

11.

Công điện 2659/CĐ-PCTT năm 2023 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương điện

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

12.

Quyết định 1744/QĐ-BNN-ĐĐ năm 2023 về giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

13.

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

14.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về tổ chức lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

15.

Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

16.

Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

17.

Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND)

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

18.

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

19.

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 62/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

20.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

Thể thao - Y tế

1.

Thông tư 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Thông tư 04/2023/TT-BYT quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

3.

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

4.

Công văn 2639/BYT-KCB năm 2023 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

5.

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 của Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 362/2014/QĐ-UBND và Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Quyết định 75/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Mẫu số 01, Mẫu số 02 kèm theo Quyết định 362/2014/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 20/05/2023

Quyền dân sự

1.

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 04/05/2023

Văn hóa - Xã hội

1.

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày hiệu lực: 01/05/2023

2.

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày hiệu lực: 04/05/2023

3.

Công văn 2752/BNN-KHCN năm 2023 về phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày hiệu lực: 05/05/2023

4.

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND về nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

5.

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày hiệu lực: 10/05/2023

6.

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày hiệu lực: 15/05/2023

7.

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày hiệu lực: 20/05/2023

8.

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang

Ngày hiệu lực: 27/05/2023

     Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 05/2023 mà Asialaw đêm đến cho Quý đọc giả. Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: tuvan.asialaw@gmail.com/ son.nguyen@asialaw.com.vn hoặc số điện thoại: 024.2212.9687. Trân trọng!

Nguồn: sưu tầm