Luật sư riêng
Chi tiết

Tư vấn luật

    Cập nhật:1/21/2015 10:34:10 AM

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 Các khách hàng lớn của Ông bao gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Sài gòn, Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, TổngCông ty Hàng không Việt nam... Trước đó, Ông Nghĩa đã tư vấn cho nhiều Dự án ODA và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thuế và xuất nhập khẩu. Hiện nay Ông phụ trách bộ phận tư vấn M&A và tài chính doanh nghiệp của AsiaInvest.
 
Ông đã tốt nghiệp Trường Hogeschool Ijselland tại Hà Lan với Bằng Cử nhân Tài chính - Kế toán; Trường Đại học Paris Dauphine– ESCP EAP với bằng Thạc sỹ Tài chính -

 

Tag:
Tin liên quan